Ukázka partnerského horoskopu, páru středního věku

Muže zde symbolicky budeme nazývat Adam a ženu Eva.

Partnerský horoskop

-

1.část - vztah v aspektech

-

Slunce Adama v konjunkci s Jupiterem Evy

Projevem bývá nadbytek energie. Máte dar jeden druhého rozesmát. Posiluje se zde získávání zkušeností obou partnerů. Aspekt je znamením vzájemného povzbuzování, tolerance, pomoci a odpuštění. Ze vztahu by mohly mít prospěch obě strany, ale větší asi Adam. Tento aspekt by spíše měl obrušovat menší nepříjemnosti mezi Vámi.

Slunce Adama  trigon Neptun Evy

Síla lásky a světla tvoří smyslnou směs, která je pro Vás oba uklidňující a příjemná. Je mezi Vámi psychické pouto, vzájemná sympatie a porozumění, vede k vzájemné důvěře. Vztah může být plný nesmírné vřelosti, umělecké tvořivosti a pochopení beze slov. V tomto vztahu existuje tiché sdílení, jež je základem harmonie.

Slunce Adama  opozice Pluto Evy

Značí potíže pro trvalý vztah. Budete k sobě cítit silnou sexuální přitažlivost, ale zároveň je mezi Vámi velký odstup. Eva by se mohla snažit Adama měnit, což se mu moc líbit nebude. Naopak Evě by se nemuselo líbit Adamovo autoritativní a dominantní postaven. Společenství by mohlo vyústit v partnerskou nevěru. Oba disponujete dost velkou silou a snažíte se stát v čele vztahu. Je to jako boj mezi silami světla (Slunce) a temnoty (Pluta) a z ní pramení podrážděnost. Přesto všechno může tento svazek znamenat pro oba obrovský růst, pokud se pokusíte pochopit koloběh dne, po které následuje noc.

Slunce Evy opozice Saturn Adama

Tento vztah může vydržet, pokud se u  Evy neprojeví silná potřeba projevit naplno své Slunce. Adamovi omezující, opatrné a konzervativní postoje bude Eva intenzivně pociťovat a bude se jí zdát, že Adam je zbytečně náročný, zatvrzele nepřístupný kompromisům a že vždy zaujímá opačný postoj ke všemu, co si ona přeje nebo co navrhuje. Ne vždy, ale zřídka se Adam může chovat podezíravě a hodně vyžadovat, což ponižuje a zraňuje pýchu a sebedůvěru Evy a způsobí výbušnou reakci, zrozenou z dlouho potlačované zášti. Napětí není jednostranné. Adam si může stěžovat, že Eva je arogantní a neochotná spolupracovat a že se nechce nechat poučit.

Slunce Evy sextil Merkur Adama

Slunce Adama  sextil Merkur Evy

Je to aspekt přátelství, intelektuální spolupráce a společných zájmů, eventuálních možností. Pomáhá řešit problém společně. Budete se navzájem inspirovat a vzájemně si radit. Zájmy směřují ke kultuře, vzdělání a filozofii. Mudrci věřili, že jelikož Slunce je středem slunečního systému, osoba, jejíž Slunce vytváří aspekt s Merkurem jiné osoby, má v tomto vztahu moc. Tak ve Vašem případě asi vládnete oba.

Slunce sextil Slunce

Toto spojení dává dobrý základ na kterém lze stavět. Vaše tvůrčí síly a energie se snadno harmonizují a Vaše povahy se snadno přizpůsobují. Je mezi Vámi vzájemná sympatie, porozumění myšlenek a cílů. Je to dobrý aspekt pro manželství.

Luna Evy kvadratura Saturn Adama

Adam má tendenci vztahu určovat jisté hranice a může být přehnaně kritický, což se samozřejmě nebude líbit Evě. Eva by mohla mít pocit, že je zablokovaná, ne-li přímo dušená, protože Adam doopravdy nevnímá její citové projevy. Čím víc ona potlačuje své city, tím si je on jistější svou dominancí. Pokud má tento vztah přetrvat, musí dojít k otevřenému přehodnocení osobních hodnot.

Má-li Adam špatnou náladu, může zveličovat maličkosti a zachovávat chladný odstup, čímž zraňuje jemné city Evy.  A když se Eva stáhne, Adam místo aby pocítil soucit, je schopen být ještě chladnější. Adam je zde ve výhodě oproti Evě.

Luna Evy v kvadratuře Neptun Adama

Jste oba vůči sobě hypersenzitivní a náladoví a oba přehnaně reagujete na vzájemná, obvykle domnělá zranění. Tímto způsobem se však nechováte k jiným lidem, pouze k sobě navzájem. Adam by si měl být vědom, že může v Evě vyvolat mnoho duševního zmatku, která způsobují nedorozumění. Adam je ve svém projevu poněkud nejednoznačný. Může to tak vést k podrážděnosti na obou stranách. Bylo by dobré si občas o věcech promluvit a ona tajemná a domnělá nedorozumění si vysvětlit. Oba by jste se měli snažit být k sobě otevřenější a zdržet se tajnůstkářství. Eva by se ve vztahu mohla pak cítit osaměle. Oba se snažíte vzájemně setkat na mnoha úrovních, a proto mezi Vámi dochází k nesčetným psychickým protihrám. Nedorozumění, nedostatek jasně vytyčených cílů a zmatek ohledně vlastní totožnosti zapříčiňuje, že oba těžko definujete svůj vztah. Není to moc dobrý aspekt pro manželství.

Luna Evy trigon Neptun Adama

Aspekt poukazuje na podvědomou vnímavost obou partnerů. Jste oba navzájem velmi citliví na Vaše nálady a city. Rozumíte svým vzájemným citům zcela intuitivně a Váš vztah je ovlivňován jemnou romantikou. Je mezi Vámi mnoho sympatií. Je zde naznačen zájem obou o mysticismus a okultismus.

Merkur Adama kvadratura ASC Evy

Mohla by zde vznikat mírně kritická atmosféra.  Vnímání Adama nemá pochopení pro mluvu těla Evy a může to vést k podrážděnosti. Pokud budete chápat své odlišné postoje, pak podrážděnost může být zmírněna nebo dokonce proměněna v něco užitečného.

Merkur Adama  konjunkce Jupiter Evy

Eva má tendenci podněcovat a zvětšovat Adamovu ctižádost a také jeho optimismus. Je to dobrý aspekt do partnerství, který podporuje dobrou vůli, humor, porozumění a harmonii. Eva toleruje Adamovu touhu po vzdělání a Adam respektuje morální, duchovní a intelektuální schopnosti Evy. Dalo by se říci, že je přímo podporuje.

Merkur Evy kvadratura Pluto Adama

Merkur Adama opozice Pluto Evy

Adam i Eva mají potíže vidět skrytou stránku svého partnera. Bojí se, že jejich partner může narušit pořádek v jejich mysli. Přesto jsou okouzleni touto hlubokou temnou a záhadnou silou, o níž se zdá, že zná vše i to, co ten druhý ne. Současně je to přitahuje i odpuzuje. Musí použít důvtip, aby čelili navzájem  nestálým výzvám ze strany partnera. Tento vztah je intenzivní a vášnivě tvrdohlavý, protože každý z partnerů se snaží sdělit tomu druhému důležitost svých myšlenek. Můžete se navzájem stimulovat po stránce intelektuální a duchovní, z druhé strany si můžete ve svých názorech, hlediscích a způsobech připadat na hony vzdálení, což by mohlo vyvolávat napětí. Navzájem by jste se mohli pokoušet dominovat Vaší mysli.

Merkur Adama  trigon Neptun Evy

Eva má schopnost Adama inspirovat. Její sny doplňují jeho tvrdou realitu. Povzbuzuje jej, neboť její víra a vize Adama mohou naučit, jak vnímat přirozenou krásu, a stejně tak pozvedává jeho intelekt. K souladu tohoto aspektu se přidává hudební a umělecké cítění. Tento aspekt je rozhodně dobrý k tlumení jiných složitějších aspektů. Je mezi Vámi silné psychické pouto, které jste jistě pocítili už u Vašeho prvního setkání. Můžete mít mnoho společných zájmů a dalo by se říct až telepatickou komunikaci.

Merkur Evy sextil Venuše Adama

Jste ohleduplní k citům toho druhého, tudíž Vaše spojení je založeno na harmonické směsici vzájemné lásky a duchovní spřízněnosti. Máte pravděpodobně mnoho společných zájmů. Dobrý aspekt do manželství. Eva rozumí a je si vědoma citů Adama. Budete pravděpodobně smýšlet velmi podobně ve finančních záležitostech.

Venuše Evy kvadratura Pluto Adama

Pokud mezi Vámi dojde k rozporu bude to spíše Eva, která na to doplatí. Protože Adamovo Pluto je silnější než Venuše Evy. Eva má docela dobrý talent Adama otrávit aniž by to dělala úmyslně, ale to ani není rozhodující, protože výsledek bude stejný. Nicméně pro Evu může být nesmírně těžké zvládat tento vztah. Čím víc se mu snaží pomoci při jeho proměně, tím víc ničí zlomky své minulosti. Může dojít k duchovnímu růstu, avšak zmatek a převraty, jež jsou jeho podmínkou, mohou být příliš nestálé pro trvalý vztah nebo manželství. Adam by mohl být žárlivý, majetnický, požadující, vládnoucí nějakým způsobem Evě. Zde by mohla utrpět morální bezúhonnost Evy. V lásce by mohl aspekt naznačovat i neopětovanou lásku.

Mars Adama  kvadratura Jupiter Evy

Tento aspekt vyvolává spíš neshody než harmonii. Je zde sklon k rivalitě, netrpělivosti. Někdy jeden slíbí víc než může splnit.  V manželství může naznačovat i škody z ekonomického hlediska. Instinkty a impulsy Adama jsou v rozporu s myšlenkami nebo filozofií Evy. Adam by se mohl snažit prosazovat, aniž by jasně znal  názor Evy. Útočí nebo uráží její zásady a nutí tak Evu o nich více přemýšlet a rozvíjet je. Eva by zase  mohla podněcovat Adama k nerozumnému jednání a pak odmítnout převzít odpovědnost a kritizovat ho, že má málo zásad. Muž se zde tudíž žene za ženou, jejíž pohled na život mu pořád o vlas uniká. Mohou zde být velké rozdíly ve světonázoru a víře. Netrpělivost a frustrace nutí každého z nich utíkat se spíše k osobní svobodě než vytvářet hladký a trvalý vztah. Budete se muset naučit respektovat názory jeden druhého a snažit se pečlivě plánovat a vést své záležitosti.

Mars Adama  kvadratura Pluto Evy

Jeden z nejobtížnějších aspektů ve vztahu. Naráží zde na sebe pud sebezáchovy Vás obou, protože každý z Vás se snaží udržet si vědomí své vlastní osoby a oba by jste mohli projevovat sklon k sobeckosti. Oba máte velmi silnou vůli a v hádce máte oba téměř stejné šance na vítězství. Hádky se budou týkat oboustranného odporu k projevům autority nebo příkazům toho  druhého. Myslím, že Adam vytáčí Evu svými bezmyšlenkovitými a ukvapenými postoji. A Eva by mohla mít sklon se mstít. Adam se snaží příliš výrazně dávat najevo svou nezávislost, zatímco Eva dělá to samé, jenže nevědomě. Může zde být velmi silná intenzita stejně jako mnoho prudkých výměn názorů, protože každý se snaží porazit toho druhého. Vášnivá sexualita rozhodně nechybí, ale z druhé strany naznačuje na nějaké problémy sexuální shody. Tento aspekt může být pro trvalý vztah příliš bouřlivý.

Mars trigon Mars

Díky tomuto aspektu jste schopni si zachovat svou vlastní nezávislost a přitom vzájemně spolupracovat. Je to aspekt spolupráce. Neodstraní sice všechnu rivalitu a soutěživost mezi Vámi, ale určitě redukuje napětí, které by plynulo z jiných negativních aspektů. Je zde hodně pohybu a posilování zájmů, díky čemuž jste  schopni vzájemně si pomoci při svém růstu. Díky celé řadě nových začátků si může tento vztah zachovat mladistvou svěžest, která oba partnery podněcuje.

Mars Adama  sextil Saturn Evy

Adam by zde mohl stimulovat ctižádost a sebedůvěru Evy, zatímco praktičnost Evy by mohla potlačovat Adamovu tendenci jednat příliš impulzivně. Eva by tak mohla vnést stabilitu, trpělivost a vyrovnanost do partnerského vztahu a Adam pro změnu entuziasmus, lehkost a aktivitu. Výsledkem by mohlo být rychlé řešení problémů, aniž by se do nich příliš zabředalo.

Jupiter Evy trigon Saturn Adama

Jupiter Adama trigon Saturn Evy

Mísí se zde Váš optimismus  s Vaší uvážlivostí a konzervativní praktičností. Mohlo by to znamenat, že pokud budete mít společný cíl, můžete uskutečnit i ty nejbláznivější nápady a dovést je ke zdárnému konci. Mohli by jste si vzájemně radit a efektivně spojit Vaše úsilí. Tento aspekt slibuje finanční jistoty.

Saturn Adama konjunkce Neptun Evy

Eva může dodat jistou míru idealismu a duchovnosti Adamovým praktickým touhám a Adam může trochu krotit představivost Evy a dostávat ji tak do reality. Může zde tedy docházet k jistému napětí, pochybnostem a nedorozuměním, možná i k podezřením z podvádění i když žádné neexistuje. Pokud, ale dokážete tohoto aspektu využít, mohli by jste spojit představy Evy a schopnosti Adama a vytvořit tak vztah plný harmonie, porozumění a spolupráce a vyjít si vzájemně vstříc.

Saturn kvadratura Saturn

Tento aspekt je výzvou. Může zde vyvstat konflikt v přístupu a řešení odpovědnosti a zajištění. Oba  jste postaveni před zkoušky, neboť každý z Vás musí překonat překážku, jež představuje ten druhý, než budete oba schopni pokračovat na své karmické cestě. Můžete  se vzájemně omezovat a frustrovat nebo si vzájemně nedůvěřovat. Závěrem by to mohlo mít vliv na zdraví obou. Sklon k tvrdohlavosti a neústupnosti vše může ještě zhoršovat. Obvykle je zde nějaká neshoda ohledně jistého důležitého principu. Na základě mnohých třenic a námahy si musíte uvědomit platnost svých vlastních přesvědčení. Ideologické, filozofické nebo náboženské rozdíly mohou být tak velké, že Vás vzájemně šokují. Tento vztah je přesto karmicky velmi poučný a oba se díky němu učíte pochopit, že i skutečnost jiná než ta Vaše má svou naprostou oprávněnou platnost.

Uran Evy konjunkce Pluto Adama

V dobrém či špatném se zde setkávají velmi mocné a často nevědomé dimenze Vašich osobností. Vliv jednoho na druhého se může projevit od pozitivní proměny po totální katastrofu.  Sexuálně může být Váš vztah bouřlivý a uspokojivý. Množství sexuálních změn může vyvolávat jednu bouřlivou změnu za druhou a vztah se tak může spirálovitě pohybovat směrem nahoru k vyšším rovinám vědomí, přičemž si oba můžete uvědomit svůj skutečný potenciál přítomnosti. Na druhou stranu můžete zajít až za hranice přijatelnosti. Bylo by asi vhodné si uvědomit jak fungujete sexuálně. Hybnou silou tohoto spojení je změna a proměna a mohla by jednoho nebo oba přivést k určitému sexuálnímu zúčtování, které může být obtížné. Bylo by vhodné se z dané situace poučit a ne soudit jeden druhého.

Tento aspekt by se také mohl projevit v oblasti okultní, esoterické. V pozitivním případě si můžete uvědomit síly nevědomí, které vládnou Vašimi životy i životy ostatních.

Uran Adama  trigon Neptun Evy

Oba s velkou pravděpodobností jevíte společný zájem  o okultismus, mysticismus, neprozkoumané oblasti vědy nebo pochopení podstaty člověka. Může zde být také podobnost ve společenských případně politických názorech. Intelekt Adama přidává zajímavost a příležitost k obrazotvornosti Evy. Pomáhá jí osvobodit její sny a nabízí vysvětlení pro její psychické vjemy  a uvolňuje pouta jejích podvědomých zábran a pomáhá jí cíleně používat její mysl. Eva dodává barvu, hloubku a zvláštní tón všemu, čemu je Adam schopen porozumět. Dochází k velkému duchovnímu růstu, a to na základě rozšířených stavů vědomí, protože partneři se vzájemně podněcují. Adam je svobodný a nezávislý, Eva romantická a plná fantazie. Proces učení a růstu se odehrává přirozeně a snadno.

-

2. část – shrnutí

Na první pohled se zdáte zcela odlišní, ale z druhé strany by jste se mohli velice dobře doplňovat a mohlo by to Váš svazek upevňovat. Adam je ve vztahu pramenem romantické lásky, Eva je spíše logik. Máte rozdílné myšlení. Pro oba je snad typická snaha o poznání neznámého. Zdá se, že by jste se docela dobře dokázali podporovat a přitom si poskytli dostatečný prostor pro realizaci sebe sama. To však záleží na Vaší zralosti.

Adam má silně zastoupený živel vody. I z dalších aspektů značí, že jde o velmi citlivého člověka, který však své city skrývá a nerad je dává najevo. Mohl by mít sklony k unikání z reality. S ostatními lidmi se spojuje pocity, slova neposlouchá, nejsou důležitá. Mohla by mu chybět objektivita (hněvá-li se  Eva na něj, mohl by vnímat jenom to, ale unikne mu, že navzdory tomu, že se hněvá, se rozhodla spravedlivě a zcela zřetelně to vyslovuje). Adam by si měl být vědom toho, že Eva potřebuje problémy logicky vysvětlit a jeho úniky a neřešení problémů vztahu rozhodně neprospívají.

Evě pro změnu vodní živel chybí. Tzn. empatie, jistota instinktu, skutečný soucit a ochota nechat věcem volný průběh je v deficitu (není třeba neustále něco organizovat). Neumí zacházet s city a je v nich velmi opatrná. Oba tedy po citové stránce nejste moc sdílní, což by mohlo vyústit v domnění na obou stranách, že jeden o druhého vlastně citově nestojíte. Měli by jste tedy oba zapracovat na zboření citových hradeb kolem sebe a být k sobě více otevřenější a upřímnější a nebát se citových zranění. Adam by mohl Evu více vnímat jako citově chladnou, neutrální až necitlivou a Eva naopak Adama jako příliš emocionálního a unikajícího před řešením problémů.

Eva má silně zastoupený živel země, značí tedy, že žije více v realitě. Vše potřebuje vnímat smysly (vidět, slyšet, cítit, dotknout se).  Adam má živel země slabý (chybí mu smysl pro realitu, nestojí nohama na zemi. Jeho přání, naděje a plány proto často zůstanou ve fázi záměru a nedočkají se realizace.  Může mít také nedostatek zodpovědnosti, praktičnosti a stálosti). Tzn. Eva by mohla  Adama přidržet při zemi. On by ji naopak mohl trochu pozvednout do výšin a ukázat jí, že existuje i něco víc, než jen to, na co si můžeme sáhnout.

Živly Voda a Země se navzájem doplňují a jsou si navzájem potřební. Neboť Voda má v Zemi domov a bez Vody by v Zemi nebyl život. Naopak je-li Vody hodně, ze Země se stává bahno a  trocha Vody v obrovské mase Země se může zcela ztratit. Bylo by dobré, kdyby jste si to oba uvědomili.

Dále je třeba mít na zřeteli, že Adam je zaměřen více na růst vlastní individuality a usiluje o vývoj vlastní osobnosti. Značí to tedy, že reaguje méně partnersky, což je opak toho co dělá Eva. Eva by se tak mohla stát více spojujícím článkem partnerství. Má to však ale jeden háček. Vstřícnost Evy je  Adamem spíše chápána jako její snaha ho někam manipulovat, podrobit si ho, ovládat ho. Eva by si měla být vědoma toho, že pokud bude svou vstřícností plýtvat, mohlo by to spíš skončit tím, že ji partner bude odstrkovat a výsledkem by mohlo být nepochopení na obou stranách. 

Dalším výrazným rysem pro Vás je, že jste navzájem silně propojení. Vnímáte navzájem své pocity a nálady tak silně, že to může být pro Vás velmi těžké a frustrující. Naopak pokud jste v dobré náladě oba, můžete být v neuvěřitelné euforii. Ne nadarmo se však říká, všeho s mírou. Můžete tedy padat z euforií do depresí a naopak. Mohlo by to být pro Vás oba velmi psychicky náročné a závěrem se to odrazit i na zdraví.

Myslím, že oba by jste si měli uvědomit, že život nemusí být bojištěm dvou kohoutů na smetišti. Příčinou všeho mi připadá hodně nevyřčeného mezi Vámi. Tyto tajnosti podporují nedorozumění. A oba, ať už to děláte vědomě nebo nevědomě, prosazujete své zájmy, což v očích druhého může působit, že ho chcete ovládat nebo nejevíte zájem o druhého, i když to tak ani ve skutečnosti nemusí být. Z druhé strany Vaše silná ega jsou schopna si časem uvědomit své nevhodné jednání, neboť se jim to špatné vrací jako bumerang a snaží se o nápravu. To je snad dost dobrý vklad do Vašeho vztahu.

V horoskopu je zastoupeno více pozitivních aspektů na druhou stranu ty negativní jsou hodně silné. Máte dále oba silně obsazený 12. dům a přihlédneme-li k výše popsaným aspektům, zdá se že máte mnoho nevyřešeného z minulých životů.

Rozhodně by oběma prospělo nahlédnout do minulosti a objasnit si tím i současnost.

Na škodu by nebylo i otevřít otázku Vaší sexuality a vzájemně si o ní otevřeně a upřímně pohovořit.

Adam je v období, které ho nutí, aby od základu změnil svůj život. Měl by jste se proto snažit nalézt rovnováhu a nenechat se svést na nesprávnou cestu. Jako by jste přehodnocoval všechny myšlenky, ideály. Měl by jste dát svému životu nový smysl. To však nemusí znamenat, že vše staré je špatné. Jde spíš o prodělání vnitřní změny, vysvobodit se z morálních představ, nenutit druhým své přesvědčení. Nezůstat v zajetí představ o vině a odplatě a přehodnotit Vaše zaryté postoje chování.

Eva je v období, kdy ji život bude nutit uspořádat si žebříček hodnot a smysl pro odpovědnost vůči sobě a ostatním. Připadá mi, jako by jste se setkala s Adamem, aby jste byla konfrontována s Vašimi vytěsněnými vlastnostmi, které je potřeba srovnat. Vložte do života více upřímnosti a čestnosti, zbavte se tabu a vymaňte se z tlaku nevědomí. Teprve potom budete schopna navázat konstruktivní vztah nebo přehodnotit ten stávající.

Nepopírám, že Váš vztah by  mohl být mnohdy dosti bouřlivý. Pokud jste vyspělí jedinci a chcete na sobě hodně zapracovat, setkali jste se rozhodně správně. Ať už Váš vztah dopadne jakkoli, dozajista Vás oba posune hodně dopředu v poznání sebe sama a života lidí kolem Vás, neboť se vyznačuje především velkým osobním růstem Vás obou. Půjde o tzv. kvantový skok. O tom snad i vypovídá tarotová karta Vašeho vztahu 22-Blázen. V tomto vztahu se musíte rozhodovat srdcem a zbavit se strachu. Být otevření a připravení riskovat. Co na srdci to na jazyku. Být připraveni přijímat to, co Vám partner dává. To znamená být otevření nejen pro lásku, něhu, ale i pro bolest a smutek. Budete-li otevření budete i svobodní. Prostě nesázet pouze na jistoty.